We are hiring

Content Manager (For Content Shifu)

หาก Content Shifu คือ สำนักคอนเทนต์ ตำแหน่ง Content Manager ก็เปรียบกับ ‘ศิษย์พี่ใหญ่’ ของเหล่าจอมยุทธ์ที่จะคอยสร้างสรรค์ผลงานความรู้ให้กับผู้คน

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ Content Shifu จะเปิดโอกาสให้คุณ ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในหลากหลายรูปแบบทั้งบล็อก โซเชียลมีเดีย วิดีโอ Digital ads และ Creative content ฯลฯ

คุณจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทำคอนเทนต์ ผลิต และเผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Channel ต่างๆ ได้เรียนรู้และใช้งาน Digital Marketing Tools & Stack ที่หลากหลาย เช่น WordPress, SEO tool, Content Calendar Planning และอื่นๆ รวมทั้ง ได้โอกาสในการเรียนรู้ Digital Marketing โดยตรงกับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง เข้าถึง Resource ทั้งหมดของ Content Shifu คอร์สเรียน และอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก

นอกจากนั้นแล้ว Content Manager ยังเป็นคนสำคัญที่จะนำและบริหารจัดการทีม Content ไม่ว่าจะเป็น Content Writer, Graphic Designer หรือ Content Creator เพื่อให้ Content Shifu ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและสามารถดึงดูดใจผู้คนได้ 

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในการทำ Online Content อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีม Online Content มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายใดสายหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล
 • สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้คล่องแคล่ว
 • สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
 • เป็นคนที่เขียนบนโลกออนไลน์ได้ดี (คุณสามารถเข้าไปดู Standard ในการเขียนบทความของพวกเราได้ที่  https://contentshifu.com/blog)
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่สะกดคำว่าอนุญาต, โอกาส, ไลก์ หรือคลิก ผิด, รู้วิธีการพิมพ์ คะ/ค่ะ ที่ถูกต้อง)
 • รักการเรียนรู้และชื่นชอบการค้นคว้าหาข้อมูล (งานที่ดีนั้น ส่วนหนึ่งแล้วมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลที่ดี)
 • ถ้ามีบล็อก, เพจส่วนตัว, YouTube Channel ของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description:

 • นำและบริหารจัดการทีม Content ไม่ว่าจะเป็น Content Writer, Graphic Designer หรือ Content Creator เพื่อให้ Content Shifu ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและสามารถดึงดูดใจผู้คนได้ 
 • ทำงานร่วมกับ Business Team เพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับการโปรโมต Academy และลูกค้าที่เข้ามาสนับสนุน
 • ร่วมวางแผน ผลิต และเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ 
 • ประสานงานกับฟรีแลนซ์เพื่อให้ผลิตงานคอนเทนต์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

Submit your application

 • Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity
 • In case of new grad, please use None
 • Please enter referrer’s full name in English (if any)