We are hiring

Digital Content Writer (For Content Shifu)

ตำแหน่งงาน Digital Content Writer

หาก Content Shifu คือ สำนักคอนเทนต์ ตำแหน่งนักเขียนก็เปรียบกับ ‘จอมยุทธ์’ หลักประจำบ้านที่จะคอยสร้างสรรค์ผลงานความรู้ให้กับผู้คน

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานเขียนและสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ Content Shifu จะเปิดโอกาสให้คุณ ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในหลากหลายรูปแบบทั้งบล็อก โซเชียลมีเดีย วิดีโอ Digital ads และ Creative content ฯลฯ

คุณจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทำคอนเทนต์ ผลิต และเผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Channel ต่างๆ ได้เรียนรู้และใช้งาน Digital Marketing Tools & Stack ที่หลากหลาย เช่น WordPress, SEO tool, Content Calendar Planning และอื่นๆ รวมทั้ง ได้โอกาสในการเรียนรู้ Digital Marketing โดยตรงกับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง เข้าถึง Resource ทั้งหมดของ Content Shifu คอร์สเรียน และอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บน Social Media มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายใดสายหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล
 • สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้คล่องแคล่ว
 • สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอแค่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถและมีใจรักในงาน

Job Description:

 • ร่วมวางแผนคอนเทนต์ ผลิตคอนเทนต์ และเผยแพร่ เรียกได้ว่าทำคอนเทนต์แบบครบ Cycle
 • ได้ออกไปงานสัมมนาหรือคอร์สที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก
 • ลองทำและศึกษาการทำคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก โซเชียลมีเดีย อีเมล เว็บไซต์ วิดีโอ ฯลฯ

รู้จักเรามากขึ้นหรืออ่าน Culture blog ของเรา ที่นี่

Submit your application

 • Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity
 • In case of new grad, please use None
 • Please enter referrer’s full name in English (if any)