We are hiring

Digital Content Writer (For Content Shifu)

หาก “คอนเทนต์คือราชา” ตำแหน่งของคุณก็เปรียบเสมือนผู้ที่สร้างบัลลังก์อันแข็งแกร่งให้กับราชาผู้เข้มแข็ง

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานเขียนและสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ Content Shifu จะเปิดโอกาสให้คุณ ได้เป็นหนึ่งในผู้เขียนที่สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในหลากหลายรูปแบบทั้งบล็อก โซเชียลมีเดีย วิดีโอ Ad และ Crative content ฯลฯ

คุณจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทำคอนเทนต์ ผลิต และเผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Channel ต่างๆ โอกาสในการเรียนรู้และใช้งาน Digital Marketing Tools & Stack ที่หลากหลาย เช่น WordPress, SEO tool, Content Calendar Planning และอื่นๆ รวมทั้ง โอกาสในการเรียนรู้ Digital Marketing ผ่านการร่วมงานโดยตรงกับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง Resource ทั้งหมดของ Content Shifu คอร์สเรียน และอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บน Social Media มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสายใดสายหนึ่งดังต่อไปนี้: ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล
 • มีทักษะการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้คล่องแคล่ว
 • สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอแค่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถและมีใจรักในงาน

Job Description:

 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์ ตารางคอนเทนต์ ผลิตคอนเทนต์ เผยแพร่ และวัดผล เรียกได้ว่าทำคอนเทนต์แบบครบ Cycle
 • ได้ออกไปงานสัมมนาหรือคอร์สที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก
 • Edit งานของนักเขียน ปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งสำหรับคนอ่าน และสำหรับกลยุทธ์ออนไลน์
 • ลองทำและศึกษาการทำคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก โซเชียลมีเดีย อีเมล เว็บไซต์ วิดีโอ ฯลฯ

Submit your application

 • Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity
 • In case of new grad, please use None
 • Please enter referrer’s full name in English (if any)