our service

Growth Driven Design

Growth Driven Design คือ แนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยการทดสอบที่ช่วยยกระดับผลลัพธ์และกระบวนการออกแบบให้ได้ผลมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลได้เร็วกว่าเดิม

What is Growth Driven Design?

01

Start Small

เพราะบางครั้งการรอเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ก็นานเกินไปจนทำให้เสียโอกาสจะทดสอบและเรียนรู้ เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ก่อนเสมอ และเรียนรู้ในทุกๆ ก้าว ตลอดทางที่พัฒนาเว็บไซต์ให้คุณ

02

Test and Iterate Frequently

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบไม่ต้องเดา เว็บไซต์ของคุณควรได้รับการทดสอบการใช้งานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

03

Aligned with Your Digital Marketing Strategy

Growth Driven Design สามารถปรับให้สอดคล้องกับแผนการทำ Digital Marketing ได้ เมื่อบริบทของตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เว็บไซต์ของคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอยู่เสมอเช่นกัน

How it works?

Understand Business Goals

เราศึกษาและทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของคุณ เพื่อวิเคราะห์ว่า Growth Driven Design จะช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

Do Research

เข้าใจความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้เว็บไซต์สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้

Develop Launch Pad Website

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เวอร์ชันแรก (Launch pad website) เพื่อนำมาทดสอบและเรียนรู้ และสร้างเว็บไซต์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Improvement Plan

ระหว่างพัฒนาเว็บไซต์เวอร์ชันแรก (Launch pad website) เราจะคอยวางแผนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Coversion rate การทำ Usability Testing การสร้าง Engagement ฯลฯ

Collection Data

เก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เวอร์ชันแรก (Launch pad website) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในด้านต่างๆ ต่อไป

Continuous Improvement

ไม่ใช่แค่การอัปเดตคอนเทนต์ให้สดใหม่เท่านั้น ในทุกๆ เดือน เราจะนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานจริงมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงให้เว็บไซต์นั้นดีขึ้นอยู่เสมอ

Improve Continuously.Growth Driven Design is a better way for growing your website and business results..

The above explanations are too conceptual?

Our services include…

  • Website Strategy
  • Inbound Marketing Strategy Alignment
  • User Interview & Persona
  • Website Content & Copywriting
  • UX & UI Design
  • Web Development
  • Quality Assurance and Testing
  • A/B Testing
  • Website performance optimization

Are you ready to own a website that gets better over time?

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับธุรกิจของคุณสักเล็กน้อย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความต้องการ
และเป้าหมายของคุณ

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)